Экзамены

10 секретов успешно сдать экзамены

Успешно подготовиться и удачно сдать экзамены – под силу каждому! Экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности
развернуть

Первый «секрет»- помни, что чем раньше ты начнешь подготовку к экзаменам, тем лучше. Сначала подготовь свое рабочее место: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.д.

Второй «секрет»- составь план своих занятий: четко определи, что именно будешь изучать каждый день.

Третий «секрет»- начни с самого трудного, но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и приятен.

Четвертый «секрет»- полезно структурировать материал при помощи составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Не стоит учить наизусть весь учебник.

 Пятый «секрет»- разумно чередуй занятия и отдых, питание, нормальный сон, пребывание на свежем воздухе.

Шестой «секрет»- толково используй консультации учителя. Приходи на них, солидно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами.

Седьмой «секрет»- готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину триумфа.

Восьмой «секрет»- оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах.

Девятый «секрет»- вечером накануне экзамена перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку, выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением силы и "боевого" настроя.

Десятый «секрет»- когда на экзамене получишь свой билет, спокойно сядь за стол, обдумай вопрос, набросай план ответа и отвечай уверенно.

 Успеха и отличных результатов!

свернуть

Парады выпускнікам па падрыхтоўцы да выпускнога экзамену па беларускай мове

развернуть

Карыстайцеся Зборнікам экзаменацыйных матэрыялаў.

1.Пры самастойнай падрыхтоўцы чытайце выбраны тэкст уголас:
 спачатку цалкам, асэнсоўваючы змест, звяртаючы ўвагу на сэнсавыя
часткі і выдзяленне абзацаў
 потым па сказах (чытаеце --- запісваеце)
2. У кожным запісаным сказе:
 падкрэслівайце словы , якія ВАМ!!! трэба запомніць
 аналізуйце пастаноўку знакаў прыпынку(калі пунктуацыя ў сказе
незразумелая, пазначайце сказ лічбай)
3. Запісаўшы ўвесь тэкст:
 выпішыце словы, якія ВАМ!!! трэба запомніць
 выканайце “Пісьмо па памяці”
 сказы, пазначаныя лічбамі, разбярыце па членах сказа і паспрабуйце
растлумачыць пастаноўку знакаў прыпынку
4. Калі не разумееце напісанне слова ці пастаноўку знакаў прыпынку ,
звяртайцеся па кансультацыю да настаўніка.

 

Каб на экзамене па беларускай мове паспяхова напісаць дыктоўку,

рэкамендуем рабіць наступнае:

 

1.                Настрой свае думкі на беларускі лад, больш чытай і размаўляй па-беларуску, удасканальвай зрокавую і слыхавую памяць. Успамінай і прымяняй у час пісьма вядомыя табе правілы беларускага правапісу.

2.                У час дыктоўкі сканцэнтруй увагу на тэксце, уважліва выслухай першае чытанне, зразумей тэкст, адзнач цяжкія месцы і падумай над імі.

3.                Не спяшаючыся, абдумваючы кожнае слова, запісвай тэкст прыгожым і разборлівым почыркам.

4.                У час праверкі думай над складам слоў і сказаў, над арфаграмамі і пунктаграмамі. Пастарайся пазбегнуць памылак пры напісанні е і я (пераход е ў я ў першым складзе перад націскам), д і дз, т і ц (правілы дзекання і цекання), у і ў, ь (раздзяляльны) і ' (апостраф).

5.                Звярні ўвагу на перанос слоў.

6.                Задумайся над магчымымі ўскладненнямі простых і складаных сказаў (аднародныя члены, пабочныя словы і сказы, звароткі, устаўныя канструкцыі, простая мова і г. д.).

7.                Асаблівую ўвагу ўдзяляй сказам са злучнікам і.

 

Пры падрыхтоўцы да экзамена неабходна паўтарыць правiлы:

-па фанетыцы: е,ё-я; о,а-э; д-дз; т-ц; у-ў; правапiс прыставак на –З,-С , пpaвaпicI, Ы, Й пасля прыставак; іншамоўных спалучэнняў галосных,   падваенне   i   падаўжэнне зычных;   правапіс мяккага знака, апострафа, правілы пераносу iінш.;

-па марфалогii:суфіксыiканчаткі назоўнікаў, прыметнікаў, дзясловаў; НЕ (НЯ), HIз рознымі часцнамі мовы; пpaвaпicпрыслоўяў, складаных iскладанаскарочаных слоў, пpaвaпicуласных назоўнікаў;

-па сiнтаксiсу i пунктуацы:знакi прыпынку ў простым сказе, у сказах з аднароднымi членамi, сказах са звароткамi, пабочнымi  словамi,   сказах   з   адасобленымi   членамi (азначэннямi,   прыдаткамi,   акалiчнaсцямi,   ускладнёнымi дапаўненнямi);     складаназлучаным,     складаназалежным, бяззлучнiкавым сказах, у сказах з простай iўскоснай мовай.

 

 

                          На экзамене неабходна:

1. Уважлiва праслухаць увесь тэкст.

2. Пры   першым   чытанні   настаўнiкам   сказа   не   пiсаць,   а ўважлiва слухаць.

3. Пры паўторным чытаннi настаўнiкам сказа акуратна запiсаць сказ.

4. Пазбягаць выпраўленняў.

5. Пiсаць акуратна, зразумела, разборлiва.

6. Уважлiва праверыць тэкст.

свернуть

Рекомендации учащимся для подготовки к экзамену по русскому языку (диктант)

развернуть
Правила проведения диктанта.
Хорошо подготовившись к диктанту, старательно повторив материал, необходимо настроиться на серьезную работу. Писать нужно разборчиво и аккуратно, внимательно списывать с доски, оформляя работу, так как ошибка, допущенная при списывании любого текста, не говоря уже об оформлении диктанта, классифицируется как грубая ошибка. Правила написания диктанта на экзамене следующие:
 
 
1-й раз идет знакомство со всем текстом диктанта, нужно настроиться на его восприятие, его содержание, понять структурные особенности отдельных предложений в диктанте в целом, наличие тех или иных синтаксических единиц, минимум правописаний по законам фонетики и словообразования, необходимый материал по морфологии (стабильно необходимо знание правописания падежных окончаний существительных, личных окончаний глагола, НЕ с разными частями речи, правописания суффиксов существительных, прилагательных, причастий знаков препинания в простом и сложном предложении и т.д.).
 
Из массы правил память должна выделить нужную информацию, адаптируясь только на этот текст диктанта.
 
2-й раз читается предложение, одно предложение (так последовательно весь диктант), необходимо сосредоточиться на нем, вслушаться в интонацию, поймать смысловую нагрузку отдельных слов (синтаксических единиц).
 
3-й раз – это предложение читается по частям (и далеко не всегда здесь это деление на части совпадает со знаками препинания: предложение делиться на части, чтобы студент успел зафиксировать этот текст (кусочек текста) на бумаге).
 
4-й раз – читается все предложение, нужно еще раз проверить его структуру и каждое слово, сориентироваться на правильное правописание, если допущена ошибка, необходимо аккуратно исправь её (не следует пользоваться штрихом или допускать грубые исправления).
 
5-й раз читается медленно весь текст диктанта, дается еще раз возможность не спеша, очень внимательно все проверить.
 
6-раз – ваша самопроверка диктанта, это, пожалуй самый серьезный и ответственный этап в работе, в твоих руках твой успех, сосредоточься, очень спокойно (не мешай своей памяти выдать до конца нужную информацию), не торопясь, всю в последний раз проверь работу, начиная с обложки, на которой подписан диктант.
 
Этим же способом проверки необходимо воспользоваться при повторении материала и подготовке к экзамену по русскому языку.
 
 
 
 
 
Трудные случаи правил орфографии и пунктуации, особенно часто нарушаемые учащимися
 
 1. Правописание безударных гласных в корне слова:
- это объясняется неумением подобрать однокоренное слово, что часто связано с неправильным разбором слова по составу и неверным
выделением в нем корня;
 
- незнание происхождения слов с безударными гласными в корнях в случае, когда происхождением слова можно объяснить его правописание;
 
- плохим знанием правил чередования гласных в корнях –гар- /-гор-, -зар-/-зор-, -лаг-/-лож, -раст-ращ-рос-, -кас-/-кос-, -равн-/ровн-, -мак-/-мок и др.
 
- в целом непониманием значения слова с безударными гласными и неумением пользоваться орфографическим и толковым словарем.
 
Чтобы не ошибиться при письме необходимо пользоваться следующималгоритмом действий:
а) установить значение слова;
б) поставить в слове ударение;
в) выделить корень;
г) проверить безударную гласную в корне путем изменения формы слова.
 
 
 1. Правописание сложных слов.
 
Ошибки могут быть в основном двух типов:
 
- нарушение правил правописания сложных слов с соединительной гласной путем подмены гласной Е-О и наоборот;
 
- неумение выделить соединительную гласную в словах, где она имеется;
 
- написание соединительной гласной в словах, образованных без нее, а с помощью соединения двух основ;
 
- ошибки в слитном,раздельном или через дефис написании сложных слов;
 
- ошибки, связанные с незнанием способов словообразования, а также анализа смысловых оттенков слова.
 
 1. Правила правописания НЕ и НИ с разными частями речи.
 
 1. Правописание наречий:
 
- конечного суффикса А или О;
- слитное, раздельное или дефисное написание наречий с приставкой;
 
- употребление наречий с частицами НЕ и НИ, правописание наречий-исключений.
 
 1. Правописание Н,НН в суффиксах прилагательных и причастий:
 
- здесь необходимо разобраться в составе слова, способах словообразования.
 
 1. В пунктуации частыми являются ошибки:
 
- тире между подлежащим и сказуемым.( Следует разобраться в том, какова основа предложения, какими частями речи являются главные члены предложения – подлежащее и сказуемое, виды сказуемого (глагольное, составное глагольное, именное составное);
 
-пунктуация при однородных членах предложения, умение найти и определить место обобщающего слова, определить виды связи (союзная, место союза при однородных членах, и бессоюзная (интонационная);
 
- пунктуация при обособленных и уточняющих членах предложения; определить их границы, значение;
 
- пунктуация в сложном предложении ( сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном сложном предложении). Здесь нужно вспомнить виды простых предложений (односоставных и двусоставных), входящих в состав простого и сложного предложения, а также правописание сочинительных и подчинительных союзов.
 
 
 
 
 
 
Перечень орфограмм и пунктограмм необходимых для повторения
 
 
1.Правописание безударных гласных проверяемых и не проверяемых ударением.
2. Чередование гласных в корне слова.
3. Правописание глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных.
4. Правописание удвоенных согласных в корне слова.
5. Двойные согласные на стыке приставки и корня, корня и суффикса.
6. Правописание букв Ы-И в корне после приставки на согласный.
7. Правописание приставок на З-С, ПРЕ-ПРИ.
8. Правописание приставок ПРЕ-ПРИ в словах с труднообъяснимыми значениями и иноязычных словах.
9.Правописание приставок с чередованием А-О.
10. Правописание гласных после шипящих и Ц.
11. Правописание разделительных букв ЬиЪ.
12. Употребление буквы Ь для обозначения грамматических форм.
13. Употребление буквы Ь для обозначения мягкости согласного.
14. Правописание падежных окончаний имен существительных.
15. Правописание формообразующих суффиксов существительных и суффиксов, придающих дополнительные оттенки.
16. Правописание сложных слов.
17.Правописание падежных окончаний имен прилагательных и причастий.
18.Правописание суффиксов имен прилагательных.
19.Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.
20.Правописание личных окончаний глагола.
21.Правописание суффиксов глагола.
22.Правописание суффиксов причастий.
23.Правописание наречий.
24.Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи.
25.Правописание предлогов.
26.Правописание союзов.
27.Правописание частиц.
28.Правописание частиц НЕ и НИ со словами разных частей речи.
29.Согласование сказуемого с подлежащим и главных членов предложения с второстепенными.
30.Тире между подлежащим и сказуемым.
31.Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения.
32. Знаки препинания в предложениях с однородными и неоднородными определениями.
33.Знаки препинания при однородных членах предложения с обобщающим словом.
34.Обособление и не обособление причастного оборота.
35. Обособление деепричастного оборота.
36. Обособление деепричастного оборота, являющегося фразеологизмом.
37.Обособление приложений.
38.Обособление дополнений и обстоятельств, выраженных предложно-падежными формами существительных.
39.Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами.
40. Знаки препинания в предложениях с вводными словами и конструкциями.
41.Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении.
42.Знаки препинания в сложном предложении при наличии общего элемента.
43. Знаки препинания в сложном предложении с несколькими придаточными
44.Знаки препинания в сложном предложении с разным типом связи.
45.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
46.Пунктуация предложений с прямой речью.
свернуть

Рекомендации по подготовке к экзамену по математике

развернуть
 • Ежедневная тренировка вычислительных навыков.
 • Обязательное повторение основных правил и формул.
 • Постоянное совершенствование учебных навыков на практике.
 • Целенаправленное систематическое повторение.
 • Своевременное устранение пробелов в знаниях.

Рекомендации обучающемуся во время экзамена:

 1. Внимательно прочитай задание до конца и пойми его смысл (характерная ошибка во время экзамена: учащийся, правильно излагая решение задачи, из-за невнимательности, не доводит решение до конца либо записывает в ответ значения, которые не являются ответом на поставленный вопрос).
 2. Составь план решения задачи.
 3. Определи основные факты и формулы, которые ты будешь использовать в ходе решения, распиши их применительно к своей задаче.
 4. Проверь логику выстраивания решения задачи.
 5. При решении текстовых и геометрических задач не забывай о наименованиях величин.
 6. Помни, что при решении задач ответ не должен расходиться с реальной жизнью: площадь фигуры не может выражаться отрицательным числом, скорость течения не может быть больше скорости катера и т.д.
 7. Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться.
 8. При решении тестового задания первого уровня можешь использовать метод исключения, если затрудняешься ответить на вопрос.
 9. Рисунки к геометрической задаче должны соответствовать условию задачи и описанию решения.
 10. Избегай исправлений, так как они зачастую приводят к тому, что нарушается логика рассуждений.
 11. Рисунки выполняй четко, в ходе выполнения рисунка проверяй, соответствует ли твой рисунок условию задачи, все ли данные учтены. Хороший рисунок всегда подскажет решение, натолкнет на правильную мысль. Да и проверяющему твою работу легче будет увидеть логику твоих рассуждений.
 12. При оформлении работы помни, что экзаменационная работа – итог твоей учебы, ты демонстрируешь не только знания по математике, но и культуру письма.
свернуть

Советы родителям и выпускникам по подготовке к экзаменам

развернуть

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и отношения к этому родителей.

        - Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его возможностей.

     - Не повышайте тревожность ребенка накануне экзамена. Ребенок в силу возрастных особенностей может не справиться со своими эмоциями и «сорваться».

        - Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал.

        - Помогите детям распределить темы подготовки по дням.

        - Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.

        - Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе.

        - Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, не допускайте перегрузок.

        - Обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.

        - Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.

        - Не критикуйте ребенка во время экзамена.

     - Помните: главное – снизить напряженность и тревожность ребенка и обеспечить ему подходящие условия для занятий.

 

 

    Подготовка к экзамену.

        - Подготовьте место для занятий: уберите со стола лишние вещи, удобно расположите нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п.

        - Введите в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета (они повышают интеллектуальную активность). Для этого достаточно картинки в этих тонах.

        - Составьте план занятий. Для начала определите: кто вы – «сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого максимально используйте утренние или вечерние часы.

        - Начните с самого трудного раздела, с того материала, который знаете хуже всего.

        - Чередуйте занятия и отдых: 40 мин. занятий, 10 мин. – перерыв. Во время перерыва можно помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ.

        - Оставьте 1 день перед экзаменом на то, чтобы еще раз повторить самые трудные вопросы.

 

     Накануне экзамена.

        - Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Вы устали, и не надо себя переутомлять, напротив, вечером совершите прогулку, перед сном примите душ.

        - На экзамен вы должны явиться, не опаздывая, лучше за 15-20 мин. до начала экзамена.

 

         Экзамен - ситуация, которая у большинства людей связана с сильным физическим и эмоциональным напряжением. Другими словами - это просто стресс. Как легче преодолеть экзаменационное испытание?

 

Специалисты советуют:

       1. Развивайте уверенность в себе. У вас все получится, в любых ситуациях, вы найдете выход, сможете найти знания для ответа даже на тот вопрос, который не успели повторить.

     2. Планируйте свое будущее независимо от результатов сданного экзамена. Плохо сданный экзамен - это не конец света, это также позитивный опыт, возможность проанализировать свои неэффективные действия и избежать их в будущем.

     3. В последние дни перед экзаменом старайтесь чрезмерно не переутомляться. За день до экзаменов работайте не больше чем 8 часов, иначе на сдачу экзаменов энергии у вас не останется. Научитесь расслабляться, делайте паузы в работе, слушайте спокойную музыку.

       4. Обратите внимание на приметы чрезмерного стресса, который может вызвать неадекватную реакцию организма на поведение в сложной ситуации.  Это - потеря аппетита или переедание, бессонница и постоянное чувство утомления, головная боль, плаксивость без всякой причины во время подготовки к экзаменам. В связи с этим необходимо принять меры по преодолению стресса. Напряжение хорошо снимается творческими занятиями в свободное время - рисованием (даже если вы рисуете плохо), можно сходить на выставку. Хорошо помогают занятия спортом, бассейн, массаж.

        5. Впечатлительным, тревожным ребятам желательно потренироваться сдавать экзамен заранее, лучше всего с малознакомым человеком, или представить в деталях все событие, и при этом не зацикливаться на каком-то одном моменте.

      6. Накануне экзамена. За ночь до экзаменов постарайтесь хорошо выспаться. По дороге на экзамен, не думайте про него.

свернуть